Pravo na dopust ili skraćeno radno vrijeme

Pravilnikom o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života utvrđeno je da jedan od roditelja djeteta s težim oštećenjima zbog kojih ono ovisi o pomoći i njezi druge osobe, ima pravo na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena do sedme godine života djeteta. To pravo se ostvaruje pod uvjetom da su oba roditelja zaposlena s punim radnim vremenom te da roditelj sam brine i njeguje dijete s težim smetnjama u razvoju.

Zahtjev za priznavanje tog prava podnosi se nadležnom centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta.